De Cito-toets als nieuwe eindtoets oefenen | Cito-toets oefenen

De Cito-toets is een belangrijk moment. De afname is per 2015 verschoven van februari naar april. Dat heeft ermee te maken dat de Cito-toets voorheen niet verplicht was. Nu heeft de overheid echter besloten dat er door iedere leerling in het basisonderwijs verplicht een eindtoets moet worden afgenomen. Dat gebeurt dus in april van groep 8. Hoe is de opbouw van de Cito-toets precies en in hoeverre telt een Cito-toets mee voor het voortgezet onderwijs? Hoe kunt u het beste de Cito-toets oefenen met uw kind en wat is de beste voorbereiding op de Cito-toets?

 

Opbouw Cito-toets

De Cito-toets is niet meer de enige eindtoets die kinderen zouden kunnen maken als ze in groep 8 zitten. Per 2015 heeft de overheid een eindtoets verplicht gesteld, maar het is niet gezegd dat dit de Cito-toets moet zijn. Wel biedt de overheid de Cito-toets als staatstoets aan aan de basisscholen. De meeste scholen maken al gebruik van het leerlingvolgysteem van Cito en kiezen er dus voor om ook de eindtoets van Cito te laten afnemen.

De toets beslaat drie dagen. Gedurende die drie dagen worden ’s ochtends de Cito-toetsen afgenomen.

De kinderen krijgen vragen op het gebied van rekenen en taal. Dat zijn de twee hoofdvakken. Maar er is in die vakken ook ruimte voor studievaardigheden (onder rekenen) en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en stellen/ schrijven (onder taal).

De voorbereiding op de Cito-toets verschilt per school. Er zijn scholen die fanatiek inzetten op de Cito-toets en ook methodes aanschaffen die conform de Cito-toets worden gedaan. Maar er zijn ook veel scholen die dat niet doen.

 

 Adviesgesprekken middelbaar onderwijs

Ieder kind krijgt in groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Een niveau vmbo, havo of vwo wordt door de leerkracht bepaald, vaak in overleg met de directie en de intern begeleider. Tijdens het adviesgesprek krijgen ouders en kind dat advies te horen. Daarmee kunnen ze scholen afgaan op zoek naar een plekje voor komend jaar.

Voorheen werd de Cito-toets afgenomen in februari en kwamen de adviezen rond maart. De Cito-toets kon destijds nog een verschil maken. Maar dat was zeldzaam. Doorgaans waren er al voorlopige adviezen, dus zonder Cito-score, en daar werd zelden van afgeweken.

Maar met de nieuwe Cito-toets en de adviezen is het mogelijk om hoger te scoren dan het schooladvies. Middelbare scholen kunnen in dat geval besluiten om het advies van de basisschool naast zich neer te leggen (vaak gaat dat wel in overleg met diezelfde basisschool) en een kind hoger te plaatsen. Casus: Pieter krijgt advies vmbo, maar scoort duidelijk havo op de Cito eindtoets. Zijn ouders en Pieter willen dat Pieter havo gaat doen. In overleg met de middelbare school wordt Pieter van de vmbo-klas, waar hij al was ingedeeld, naar de havo klas gestuurd.

De leerkrachten van de basisschool worden doorgaans wel benaderd door het voortgezet onderwijs wanneer er een verzoek wordt ingediend om hoger geplaatst te worden. Er zullen dan gesprekken plaatsvinden, waarin de partijen een en ander met elkaar afstemmen. Houd er rekening mee dat het advies van de basisschool gebaseerd is op acht jaar onderwijs door mensen die de leerling van begin tot eind hebben gevolgd. Een Cito-uitslag kan een momentopname zijn. Het is voor geen enkel kind leuk om eerst overgeplaatst te worden naar een hoger niveau en het daar vervolgens heel moeilijk te krijgen.

 

Voorbereiding en oefenen voor de Cito eindtoets

Een goede voorbereiding op de Cito eindtoets kan al veel stress en werk schelen. U kunt de Cito oefenen met uw kind door goed oefenmateriaal aan te schaffen. Op internet is veel materiaal te vinden, maar het is aan te bevelen om op zoek te gaan naar boekjes die de Eindtoets zoveel mogelijk benaderen.

Door te oefenen krijgt een kind een beeld van wat er op de Cito aan bod komt, weet u als ouder ook wat uw kind mee gaat krijgen de komende periode en kunt u dus heel goed voorbereiden. Let er bij het oefenen wel op dat u uw kind niet overvraagt. Teveel oefenen kan een averechts effect hebben, evenals oefenen wanneer dit tegen de zin van het kind is. Maak hier dan ook duidelijke afspraken over, zodat u weet wat u van uw kind kunt verwachten.

Succes met de Eindtoets Cito

Studievaardigheden en kaartvaardigheden | studievaardigheden

Studievaardigheden en kaarten lezenIn de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs komt het vak studievaardigheden terug. Voor veel kinderen levert studievaardigheden problemen op. Zo ook het onderdeel kaartvaardigheden. Wat houden kaartvaardigheden in en hoe kunt u uw kind hier het beste op voorbereiden?

 

Kaartvaardigheden

Bij het onderdeel kaartvaardigheden wordt geoefend met kaarten en plattegronden. Bij kaartvaardigheden staan de volgende onderwerpen centraal:

  • kaarten lezen;
  • coördinaten bepalen;
  • routebeschrijvingen lezen en opvolgen;
  • gebruik maken van legenda’s;
  • conclusies trekken vanuit meerdere kaarten.

 

Kaartlezen

Kaarten hebben veel te vertellen. Zo kun je van een kaart aflezen hoe een land of een provincie heet, welke steden er zoal liggen en wat de hoofdstad is. Ook rivieren, gebergten, bossen en andere streken zijn uit een kaart op te maken. Tevens leren kinderen wat noord en zuid is en in welke winrichting ze een kaart moeten beschouwen. Andere kaarten zijn overzichtskaarten. Zij brengen details in beeld, zoals werkloosheidcijfers, gemiddelde inkomens, aantal kinderen per gezin en aantal sportverenigingen. Kinderen moeten dergelijke kaarten kunnen vertalen om antwoord te kunnen geven op vragen. Ook leren zij meerdere kaarten naast elkaar te lezen en daaruit conclusies te trekken.

 

Coördinaten bepalen

In sommige gevallen zijn er coördinaten opgenomen boven de kaarten. Zeker in het geval van zeeën en oceanen, waarin enkele eilandjes verstopt liggen, is dit handig. Kinderen kunnen dan aangeven in welk vak een bepaalde stad ligt, of juist aangeven welke stad in een bepaald vak. Het bepalen van de coördinatie gebeurt aan de hand van cijfers en letters op de horizontale en verticale lijnen. Door deze te volgen komt een kind op de precieze locatie uit. Ieder vak wordt dan vaak verdeeld in vier kleinere vakken – A, B, C en D – en kan de locatie nog preciezer aanduiden.

 

Routebeschrijvingen

Er zijn opgaven waarbij kinderen de kortste route in kaart moeten brengen, of de route langs een speciaal herkenningspunt. Deze routebeschrijvingen vragen veel van kinderen, want:

  • kinderen moeten aan kunnen geven welke kant iemand op moet op een kaart;
  • kinderen moeten de kaart kunnen vertalen naar een realistische ervaring;
  • kinderen moeten het overzicht bewaken op de kaart na het uitvoeren van enkele handelingen.

 

Legenda’s lezen

Legenda’s vertellen veel over een kaart. Zo geven ze aan wat er te zien is. De kleur groen geeft vaak weide of bos aan, maar dat is niet altijd het geval. Zeker bij overzichtskaarten kunnen lichtere en donkere kleuren een heel specifieke betekenis hebben. Door zich hiervan bewust te zijn kunnen kinderen de kaarten nog beter interpreteren en begrijpen. Zo halen ze het beste uit iedere kaart naar boven en zijn ze in staat om gericht en onderbouwd antwoord te geven op de gestelde vraag.

 

Kaartvaardigheden oefenen

De toetsen studievaardigheden staan bekend om hun moeilijkheid. Om ervoor te zorgen dat uw kind hierbij beter scoort, kunt u kaartvaardigheden oefenen. Dat doet u bijvoorbeeld door regelmatig samen een Bosatlas open te slaan. Ook Google Earth of Google Maps kan helpen om te begrijpen wat kaarten inhouden en wat ze te vertellen hebben. Tot slot kan het helpen om uw kind zelf een kaart of plattegrond, incluis legenda, te laten maken van de straat of het dorp of de stad. Zo is uw kind goed bezig met kaartvaardigheden en worden de abstracte begrippen omgezet in iets concreets. De ervaring leert dat het kinderen dan beter bijblijft allemaal.

Bereiden scholen voor op de Cito-toets? | Cito-toets

Bereiden scholen voor op Cito-toets?Met de Cito-toets voor de deur is de vraag natuurlijk of scholen hun leerlingen hierop voorbereiden. Op die vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Het is goed om te weten dat er een verschil bestaat tussen de lesstof die scholen aanbieden en de toetsen die het Cito afneemt. De Cito-toets dekt wel alle kerndoelen, en dat is dan ook waar scholen aan moeten voldoen.

 

Cito’s en het leerlingvolgsysteem

De Cito-toets wordt voorafgegaan door het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS worden alle zogenaamde Cito-toetsen bijgehouden, vanaf groep 1 tot en met groep. Voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat vinden jaarlijks één tot twee toetsen plaats, die gelden als meetmoment. Kinderen scoren hiervoor een A, B, C, D of E (en in sommige, nieuwere gevallen een Romeinse I, II, III, IV of V). Met deze uitslagen is al een kleine indicatie te geven voor de verwachte uitstroom.

 

Methodetoetsen

Anders dan de toetsen van Cito zijn de toetsen uit methodes. Wanneer de kinderen een blok van rekenen, taal of spelling hebben afgerond volgt doorgaans een methodetoets. Hierop wordt gecontroleerd wat de kinderen hebben onthouden en geleerd van de afgenomen lesstof. De toetsen van methodes tellen niet mee in het LVS en ook niet voor het Cito. Deze toetsen dienen slechts om te controleren in hoeverre de lesstof begrepen is.

 

Cito-toetsen oefenen op school

Veel scholen hebben geen tijd om, naast de methodetoetsen, ook de Cito-toetsen te oefenen. Dat gebeurt dan ook nauwelijks. Tevens zien scholen oefenen vaak niet zitten omdat het gaat om het herhalen en automatiseren van vaardigheden die al aangeleerd zijn. Dat is zonde van de tijd. En dat is maar goed ook, want als er tijd zou gaan zitten in het oefenen van de Cito-toets, gaat dat altijd ten koste van effectieve lestijd. En leerlingen hebben, ook in groep 8, nog een aantal vaardigheden te leren.

 

Kerndoelen

Wat wel van belang is voor iedere school is dat er aandacht uitgaat naar de kerndoelen. De kerndoelen zijn de onderwijsdoelen die de regering heeft opgesteld en waar alle leerlingen aan het einde van de basisschool aan moeten voldoen. De kerndoelen komen terug in zowel de methodes als op de Cito-toets en vormen dus een brug tussen die twee. Scholen moeten aan de onderwijsinspectie kunnen verantwoorden hoe zij aan de kerndoelen gewerkt hebben. De keuze voor een bepaalde methode voor rekenen, taal en spelling hangt doorgaans af van de wijze waarop de methode de kerndoelen dekt.

 

Cito-toets oefenen thuis

Wilt u uw kind dus optimaal voorbereiden op de Cito-toets en aangeleerde vaardigheden nog eens ophalen of inoefenen, dan kunt u het beste thuis de Cito-toets oefenen. Op die manier weet u zeker dat uw kind de benodigde oefening krijgt en dat vaardigheden alsnog worden herhaald. Door de Cito-toets thuis te oefenen geeft u uw kind een goede voorbereiding op het maken van de echte Cito-toets in groep 8. Meer weten over de Cito-toets oefenen? Kijk dan in onze webshop.